Herning Cityforening_vedtægter

VEDTÆGTER FOR HERNING CITY FORENING

1.

Foreningens navn er              HERNING CITY FORENING. Foreningens hjemsted er              Herning kommune.

 

2.

Foreningens formål er:

 1. At virke for fremme af handelsaktiviteten gennem størst muligt samarbejde forretninger imellem,
 2. At danne ramme om fælles reklamekampagner med det formål at trække så mange kunder til som muligt, for at give denenkelte erhvervsdrivende mulighed for at opnå det bedste udbytte af sin forretning,
 3. At sørge for opretholdelse af høj handelsetik for at fremme forbrugernes tillid til forretningerne,
 4. At fremme sammenholdet medlemmerne imellem,
 5. At varetage medlemmernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder eller

 

3.

Som fuldt medlem af foreningen kan optages enhver erhvervsdrivende og institution i Herning med naturlig tilknytning til cityområdet, afgrænset efter bestyrelsens bestemmelse.

 

Der findes følgende medlemskategorier i foreningen:

 

KATEGORI A: Detailhandel + Restaurationer KATEGORI B:  Andre erhverv + Grundejere

-­‐      under hver kategori findes underkategorier til kontingentfastsættelse.

 

4.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med 6 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

 

Intet medlem har ved udtræden af foreningen noget krav på andel af foreningens formue, men derimod pligt til at indbetale sin andel afforeningens nettogæld, herunder forventede udgifter i henhold til planlagte aktiviteter indenfor opsigelsesfristen.

Andelen beregnes efter lignende regler, som ved beregning af kontingent jf. nedenfor § 14, dog kan et medlem frigøres, såfremt den afmedlemmet drevne virksomhed overgår til en ny ejer, der indmelder sig i foreningen og erklærer sig villig til at overtage det udtrædende medlems forpligtelser.

 

5.

GENERALFORSAMLING

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Kun repræsentanter for firmaer der er medlem af foreningen og som ikke er i kontingentrestance har adgang til generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan invitere andre til at overvære generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.

 

6.

Hvert medlem har stemmeantal svarende til 1% af den helårlige kontingentbetaling (afrundes opad til hele stemmer). Dog har ingenmedlemmer flere stemmer end det højst opnåelige i kontingentkategori 5.

 

Et medlem kan meddele et andet medlem skriftlig fuldmagt til at udøve sin stemmeret, dog kan ingen stemme på mere end 2 medlemmers vegne.

 

Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt dirigenten måtte bestemme dette eller 1 medlem måtte begære dette.

 

 

 

7.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 2 revisorer

 

Aktivitetsgeneralforsamling afholdes hvert år inden 15. november med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af aktivitetsplan og åbningstider
 3. Eventuelt

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og fremsendelse afrevideret regnskab tilligemed eventuelle forslag til behandling under punkt 5.

 

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 5 skal indsendes skriftligt og væreformanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

 

Rettidig indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen. For aktivitetsgeneralforsamlingen gælder samme indkaldelsesvarsler.

 

8.

Medlemmerne i kategori A er forpligtet til loyalt at efterleve alle beslutninger som et flertal på generalforsamlingen måtte vedtage underdagsordenens pkt. 4 og 5.

 

9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte beslutte dette, eller når 25% af medlemmerne skriftligt indgiverbegæring herom med angivelse af dagsorden.

 

Den ekstraordinær generalforsamling vil i så fald være at indkalde af bestyrelsen til afholdelse inden 3 uger efter begæringens modtagelseog med mindst 7 dages varsel.

 

 

10.

Alle afgørelser vedrørende de i §§ 7 og 9 omhandlende punkter afgøres ved almindeligt stemmeflerhed.

 

 

 

 

 

 

 

11.

Foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling med 3/4 majoritet. Vedtægtsændringer kan kunvedtages, såfremt mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer er tilstede.

 

Er 3/4 af samtlige stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 3/4 af de repræsenteredestemmer, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling jf. § 9, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivnestemmer, uanset antal af tilstedeværende.

 

12.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves det, at 3/4 af foreningens medlemmer har givet møde og, at 3/4 af de mødende har stemtfor beslutningen. Såfremt 3/4 af de fremmødte har stemt for beslutningen, men der ikke er mødt 3/4 af foreningens medlemmer, vil dermed varsel som forannævnt i §9 være at afholde en ny generalforsamling og på denne generalforsamling kan forslaget om foreningensopløsning besluttes med 3/4 majoritet uanset de mødendes antal.

 

13.

Foreningens regnskaber følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

 

Regnskabet revideres af 2 på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgte revisorer. Genvalg kan finde sted.

 

For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningen med dennes formue, således at forstå, at intet medlem i foreningen kan hæfte for foreningens forpligtelser.

 

14.

På generalforsamlingen fastsættes kontingent og markedsføringsbidrag for 1 år ad gangen efter forelagt budget. Medlemmer i kategori A,B, C og D er undtaget fra markedsføringsbidraget.

 

Kontingent og markedsføringsbidrag + moms heraf skal være indbetalt senest 10 dage efter forfaldsdato. Kontingent ogmarkedsføringsbidrag indbetales halvårsvis forud efter generalforsamlingen.

Markedsføringsbidraget tilbagebetales til det enkelte medlem, når medlemmet har tegnet og betalt annonce/reklame for tilsvarendebeløb i det fælles annonce/reklameorgan. A conto tilbagebetaling sker i takt med medlemmets afholdte annonce/reklameudgifter i det fælles organ.

 

15.

BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 – 9 medlemmer.

Repræsentanter fra detailhandel skal have majoriteten i bestyrelsen.

Såfremt Udlejerforeningen MIDT-­‐VEST ønsker det, er denne berettiget til at udpege 1 bestyrelsesmedlem. (Et sådant ønske skalmeddeles bestyrelsen med et varsel på minimum 8 uger forud for den ordinære generalforsamling, dog senest d. 25. Januar)

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens sammensætning skal søges repræsenteret så bredt som muligt i erhvervsmæssig henseende.

 

16.

Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

 

 

 

17.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Formanden skal være direktør/ledende medarbejder i medlemsvirksomhed.

Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske dette. Bestyrelsen kan invitere andre til at overvære møder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf formanden eller næstformanden er tilstede.

Afgørelser træffes ved alm. stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen hæfter ikkepersonligt for foreningens gæld.

 

18.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg ellerpantsætning af fast ejendom, dog af den samlede bestyrelse.

19.

Bestyrelsen kan for 1 år ad gangen nedsætte dels et reklame-­‐ og aktivitetsudvalg, dels et forhandlingsudvalg i forhold til myndighederne vedrørende miljøskabende faciliteter.

Begge udvalg skal i givet fald bestå af mindst 2 personer, hvoraf mindst én skal være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan, efterbehov, nedsætte yderligere ad hoc udvalg til løsning af konkrete opgaver.

20.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dennes midler og effekter Herning Ikast Brande Erhvervsråd og VisitHerning med 50% tilhver, eller foreningens midler kan, efter vedtagelse af bestyrelsen med 2/3 flertal anvendes til andre lokale formål, der falder indenfor foreningens formålsparagraffer.

21.

I tilfælde af kontingentrestance afgør foreningens bestyrelse, om dette skal medføre ophør af det pågældende medlems rettigheder med virkning som foran i § 4 anført.

Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem der groft tilsidesætter sine forpligtelser i h.t. nærværende vedtægts

 • 8.

I tilfælde af eksklusion kan medlemmet forlange bestyrelsens afgørelse indbragt for førstkommende generalforsamling.

Fremsættelse af sådant krav inden 14 dage efter meddelelse om eksklusion har opsættende virkning.

********************************************************************************

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. januar 1983 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 29. august 1988,ordinær generalforsamling den 16. januar 1990 (bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 1990), ændret påekstraordinær generalforsamling den 16. marts 1994, samt ændret på ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2008 og ændret påordinær generalforsamling 22. marts 2011 og ekstraordinær generalforsamling 13. april 2011 og på ekstraordinær generalforsamling d. 5.Nov. 2012 og på ordinær generalforsamling d. 19. Marts 2013 samt på ekstraordinær generalforsamling d. 10. April 2013.